شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – هجدهم اردیبهشت 98