گالری کارگاه های آموزشی

گالری کارگاه های آموزشی 2018-10-20T14:32:52+00:00

چهارصد و نوزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳  هجدهم مهرماه 97

چهارصد و هجدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ یازدهم مهرماه 97

چهارصد و هفدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ چهارم مهرماه 97

شصت و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 بیست و یکم شهریورماه ۹۷

چهارصد و شانزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – چهاردهم شهریورماه ۹۷

چهارصد و پانزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ بیست و چهارم مردادماه ۹۷

چهارصد و چهاردهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هفدهم مردادماه ۹۷

دوره حرکات اصلاحی(یومیهو) و دوره توانبخشی(تای) – دهم مردادماه ۹۷

چهارصد و سیزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – سوم مردادماه ۹۷

شصتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۲ – بیست و هفتم تیرماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ صندلی– سیزدهم تیرماه ۹۷

دوره تکنسین درجه سه – ششم تیرماه ۹۷

دوره تکنسین درجه سه – سی ام خرداد ماه ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی ( یومیهو وتای ماساژ) – نهم خرداد ماه ۹۷

دوره تکنسین درجه ۳ – دوم خرداد ماه ۹۷

دوره تکنسین درجه ۲ – بیست و ششم اردیبهشت ماه ۹۷

دوره تکنسین درجه ۳ – نوزدهم اردیبهشت ۹۷

اولین دوره ماساژ بادکش(کاپینگ تراپی) درسال ۹۷-اردیبهشت ماه

اولین دوره ماساژ کودک در سال ۹۷-اردیبهشت ماه

دوره تکنسین درجه ۳ – بیست و نهم فروردین ۹۷

دوره تکنسین درجه ۳ – چهارم بهمن ۹۶

کارگاه ورزشی بهمن ۹۶

کارگاه صندلی بهمن ۹۶