گالری کارگاه های آموزشی

گالری کارگاه های آموزشی2019-08-03T10:19:12+04:30

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – دوم مردادماه 98

چهارصدو چهل و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوم مردادماه ۹۸

آزمون چهارصدو چهل و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هفتم تیرماه ۹۸

چهارصدو چهل و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و ششم تیرماه ۹۸

شصت و هشتمین دوره آموزشی ماساژ تای – نوزدهم تیرماه

شصت و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه دو – نوزدهم تیرماه ۹۸

چهارصدو چهل و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوازدهم تیرماه ۹۸

دوره تخصصی ماساژ صندلی – پنجم تیر ماه ۹۸

چهارصدو چهل و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پنجم تیر ماه ۹۸

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – بیست و نهم خرداد ماه ۹۸

چهارصد و چهل و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و نهم خرداد ماه ۹۸

شصت و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۲ – چهاردهم خرداد ماه ۹۸

چهارصد و چهل و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هشتم خرداد ماه ۹۸

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – هشتم خرداد ماه ۹۸

چهارصد و چهل و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یکم خرداد ماه ۹۸

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۹۸

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و پنجم اردیبهشت ماه ۹۸

چهارصد و چهلمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و پنجم  اردیبهشت ماه ۹۸

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – هجدهم اردیبهشت ماه ۹۸

شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۲ – هجدهم اردیبهشت ۹۸

چهارصد و سی و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یازدهم اردیبهشت ماه ۹۸

دوره ماساژ صندلی – چهارم اردیبهشت ماه ۹۸

چهارصد و سی و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – چهارم اردیبهشت ماه ۹۸

چهارصد و سی و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هشتم فروردین ماه ۹۸

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و هشتم فروردین ماه ۹۸

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی – بیست و یکم فروردین ماه ۹۸

چهارصد و سی و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و یکم فروردین ماه ۹۸

چهارصد و سی و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و دوم اسفند ماه ۹۷

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – بیست و دوم اسفند ماه ۹۷

چهارصد و سی و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پانزدهم اسفند ماه ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – پانزدهم اسفند ماه ۹۷

بازدیدها: 4384