گالری کارگاه های آموزشی

گالری کارگاه های آموزشی2019-06-11T18:32:46+04:30

چهارصد و چهل و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هشتم خرداد ماه 98

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – هشتم خرداد ماه 98

چهارصد و چهل و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یکم خرداد ماه 98

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و پنجم اردیبهشت ماه 98

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و پنجم اردیبهشت ماه 98

چهارصد و چهلمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و پنجم  اردیبهشت ماه 98

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – هجدهم اردیبهشت ماه 98

شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – هجدهم اردیبهشت 98

چهارصد و سی و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یازدهم اردیبهشت ماه 98

دوره ماساژ صندلی – چهارم اردیبهشت ماه 98

چهارصد و سی و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – چهارم اردیبهشت ماه 98

چهارصد و سی و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هشتم فروردین ماه 98

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – بیست و هشتم فروردین ماه 98

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی – بیست و یکم فروردین ماه 98

چهارصد و سی و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و یکم فروردین ماه 98

چهارصد و سی و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و دوم اسفند ماه ۹۷

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – بیست و دوم اسفند ماه ۹۷

چهارصد و سی و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پانزدهم اسفند ماه ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – پانزدهم اسفند ماه ۹۷