گالری کارگاه های آموزشی

گالری کارگاه های آموزشی2020-10-20T11:46:15+03:30

کارگاه تخصصی کنزیوتیپ- یکم مردادماه

دوره تحصصی ماساژ یومیهو- بیست و پنجم تیرماه

دوره تحصصی ماساژ تای – هجدهم تیرماه

 چهارصد و هفتاد و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – هجدهم تیرماه

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) یازدهم تیر ماه 99

 چهارصد و هفتاد و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – یازدهم تیرماه

هفتاد و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – چهارم تیرماه 99

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو)  – بیست و هشتم خردادماه 99

چهارصد و هفتاد و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳  بیست و هشتم خردادماه 99

دوره آموزشی ماساژ تای  بیست و یکم خردادماه 99

چهارصد و هفتادمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی)  هفتم خردادماه 99

هفتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2

چهارصد و شصت و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ 

چهارصد و شصت و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

چهارصد و شصت و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

دوره آموزشی ماساژ تای | بیست و سوم بهمن ماه ۹۸

چهارصد و شصت و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) تاریخ نهم بهمن ماه 98

هفتادو سومین دوره آموزشی تکنسین درجه دو تاریخ نهم بهمن ماه

چهارصدو شصت و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳  | دوم بهمن ماه ۹۸

Go to Top