چهارصد و هفتاد و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – دوم مهرماه

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی – بیست و ششم شهریورماه

هفتاد و هفتمین دوره تخصصی تکنسین درجه دو – بیست و ششم شهریورماه

دوره تخصصی ماساژ صندلی – نوزدهم شهریورماه

 چهارصد و هفتاد و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – نوزدهم شهریورماه

دوره تخصصی ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو) – دوازدهم شهریورماه

 چهارصد و هفتاد و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – دوازدهم شهریورماه

 دوره تخصصی ماساژ تای – بیست و نهم مردادماه

 چهارصد و هفتاد و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – بیست و نهم مردادماه

دوره تخصصی ماساژ بادکش درمانی- بیست و دوم مردادماه

 چهارصد و هفتاد و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – بیست و دوم مردادماه

دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – پانزدهم مردادماه

هفتاد و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – پانزدهم مردادماه

دوره تخصصی ماساژ کودک – هشتم مردادماه

 چهارصد و هفتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3 – هشتم مردادماه

کارگاه تخصصی ماساژ هربال – یکم مردادماه

کارگاه تخصصی ماساژ صندلی – یکم مردادماه

کارگاه تخصصی کنزیوتیپ- یکم مردادماه