برگزاری پانصد و ششمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و ششم خرداد ماه 1400

برگزاری دوره تخصصی حرکات اصلاحی (یومیهو) – نوزدهم خرداد ماه 1400

هشتاد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – نوزدهم خرداد ماه 1400

برگزاری پانصد و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوازدهم خردادماه 1400

برگزاری دوره آموزشی ماساژ تای دوازدهم خردادماه 1400

برگزاری پانصد و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پنجم خردادماه 1400

برگزاری دوره آموزشی ماساژ بادکش درمانی – بیست و دوم اردیبهشت ماه 1400

برگزاری پانصد و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پانزدهم اردیبهشت ماه 1400

برگزاری دوره آموزشی ماساژ تای – پانزدهم اردیبهشت ماه 1400

برگزاری پانصد و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هشتم اردیبهشت ماه 1400

برگزاری دوره آموزشی ماساژ سوئدی – هشتم اردیبهشت ماه 1400

برگزاری پانصدمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – یکم اردیبهشت ماه 1400

برگزاری چهارصد و نود و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و پنجم فروردین ماه 1400

برگزاری دوره تخصصی ماساژ صندلی – هجدهم فروردین ماه 1400

برگزاری چهارصد و نود و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هجدهم فروردین 1400

برگزاری دوره آموزشی ماساژ تای – بیست و ششم اسفندماه 99

برگزاری دوره تخصصی حرکات اصلاحی (یومیهو) – بیست و ششم اسفندماه 99

برگزاری چهارصد و نود و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و ششم اسفندماه 99

برگزاری دوره تخصصی رفلکسولوژی(بازتاب درمانی) – بیستم اسفندماه 99

هشتاد و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – بیستم اسفندماه 99