چهارصد و بیست و پنجمین دوره تکنسین درجه سه  انجمن ملی ماساژ در مورخه هفتم آذر ماه ۱۳۹۷ در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

دیدن تصاویر بیشتر