روز جهانی زن

زن نمادی از تحملی پایدار

یک دنیا از سیبی گفتن که او چید

ولی هیچ کس نگفت نشان عشق

سیب سرخی شد که او به آدم داد

8 مارس (17 اسفند ماه) روز جهانی زن مبارک باد