روز معلم

روز معلم

معلمی شغل نیست

عشق است

قشنگ ترین روز خدا

بزرگداشت پاک ترین شغل دنیا

بر شریف ترین بندگان خدا مبارک باد

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

بازدیدها: 18

2019-05-09T16:02:48+03:30