روز معلم

معلمی شغل نیست

عشق است

قشنگ ترین روز خدا

بزرگداشت پاک ترین شغل دنیا

بر شریف ترین بندگان خدا مبارک باد

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران

2019-05-09T16:02:48+00:00