برگزاری سمینار تخصصی رفلکسولوژی –دوازدهم مردادماه ۱۳۹۷