انجمن ملی ماساژ در نظر دارد جهت ارتقاء سطح فنی تکنسین های خود  سمینار تخصصی آموزش رفلکسولوژی را در تاریخ دوازدهم مردادماه برگزار نماید.

مهلت ثبت نام وارسال مدارک تا پایان وقت اداری پنجم مرداد ماه می باشد.

ضمنا پذیرش در این دوره محدود می باشد.