کارگاه ماساژ زیبایی – هشتم اسفندماه 97

دوره تخصصی آموزش ماساژ تریگرپوینت – هشتم اسفندماه 97

دوره ماساژ توانبخشی (تای ماساژ) – هفدهم بهمن ماه ۹۷

شصت و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – هفدهم بهمن ماه ۹۷

چهارصد و سی و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دهم بهمن ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ رفلکسولوژی(بازتاب درمانی) – دهم بهمن ماه ۹۷

چهارصد و سی و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – سوم بهمن ماه۹۷

دوره حرکات اصلاحی (یومیهو) – سوم بهمن ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ بیست و ششم دی ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ بیست و ششم دی ماه ۹۷

چهارصد و سی امین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و ششم دی ماه ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی(تای ماساژ) – نوزدهم دی ماه ۹۷

شصت و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – نوزدهم دی ماه ۹۷

چهارصد و بیست و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوازدهم دی ماه ۹۷

چهارصد و بیست و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پنجم دی ماه ۹۷

چهارصد و بیست و هفتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و هشتم آذرماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ حرکت اصلاحی(یومیهو) – بیست و هشتم آذر ماه ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی(تای ماساژ) – چهاردهم آذر ماه ۹۷

شصت و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – چهاردهم آذرماه ۹۷

چهارصد و بیست و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هفتم آذرماه ۹۷

چهارصد و بیست و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – سی ام آبان ۹۷

دوره تخصصی ماساژ کودک – سی ام آبان ماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ صندلی انجمن ملی ماساژ – بیست و سوم آبان ۹۷

چهارصد و بیست و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و سوم آبان ۹۷

چهارصد و بیست و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – نهم آبان ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی(تای ماساژ) – نهم آبان ماه ۹۷

دوره حرکات اصلاحی(یومیهو) – دوم آبان ماه ۹۷

چهارصد و بیست و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – دوم آبان ماه ۹۷

شصت و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – بیست و پنجم مهرماه ۹۷

چهارصد و بیستمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و دوم مهرماه ۹۷

چهارصد و نوزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳  هجدهم مهرماه 97

چهارصد و هجدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ یازدهم مهرماه 97

چهارصد و هفدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ چهارم مهرماه 97

شصت و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 بیست و یکم شهریورماه ۹۷

چهارصد و شانزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – چهاردهم شهریورماه ۹۷

چهارصد و پانزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ بیست و چهارم مردادماه ۹۷

چهارصد و چهاردهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – هفدهم مردادماه ۹۷

دوره حرکات اصلاحی(یومیهو) و دوره توانبخشی(تای) – دهم مردادماه ۹۷

چهارصد و سیزدهمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – سوم مردادماه ۹۷