شصتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۲ – بیست و هفتم تیرماه ۹۷

دوره تخصصی ماساژ صندلی– سیزدهم تیرماه ۹۷

دوره تکنسین درجه سه – ششم تیرماه ۹۷

دوره تکنسین درجه سه – سی ام خرداد ماه ۹۷

دوره ماساژ توانبخشی ( یومیهو وتای ماساژ) – نهم خرداد ماه ۹۷

دوره تکنسین درجه ۳ – دوم خرداد ماه ۹۷

دوره تکنسین درجه ۲ – بیست و ششم اردیبهشت ماه ۹۷

دوره تکنسین درجه ۳ – نوزدهم اردیبهشت ۹۷

اولین دوره ماساژ بادکش(کاپینگ تراپی) درسال ۹۷-اردیبهشت ماه

اولین دوره ماساژ کودک در سال ۹۷-اردیبهشت ماه

دوره تکنسین درجه ۳ – بیست و نهم فروردین ۹۷

دوره تکنسین درجه ۳ – چهارم بهمن ۹۶

کارگاه ورزشی بهمن ۹۶

کارگاه صندلی بهمن ۹۶