روز پدر

پدر تنها تکیه گاهی است که بهشت زیر پایش نیست

اما همیشه به جرم پدر بودن باید ایستادگی کند و با وجود همه مشکلات ،لبخند بزند تا دلگرم شویم

بیست و نهم اسفند ماه روز پدر گرامی باد.