روز جهانی دندانپزشک

میدونی زیباترین خط منحنی دنیا چیه؟ لبخندی که بی‌اراده روی لب‌های بیمارانت نقش می بندد و تو هستی که آن را خلق کرده‌ای.

بیست و سوم فروردین ماه روز دندانپزشک گرامی باد