روز جوان

روزهای جوانی، دلنشین اند؛ دلنشین تر از نگاه لیلی ؛ خوش آواتر از صدای تیشه فرهاد و خواستنی ترند از عشق جوانی، روزگار ماندنی ترین خاطره‌هاست . . .

27 فروردین، روز جوان مبارک باد