روز جهانی کتاب

کتاب ، دروازه ای به سوی جهان گسترده دانش و معرفت است و کتاب خوب یکی از بهترین ابزارهای کمال بشری است.

۳ اردیبهشت ماه (۲۳ آوریل) روز جهانی کتاب و حق مؤلف گرامی باد