16 مهرماه روز جهانی کودک مبارک باد.

16 مهرماه (8 اکتبر) روز جهانی کودک مبارک باد.

هر کودک، گلدانی ست که از زیباترین گل های معطر، خانه ها را به نزدیک ترین بهارها گره زده است.

کودکان، از تمام ستاره ها و پرنده ها به آسمان نزدیک ترند.

کودکان، نزدیک ترین راه های رسیدن به عشق را از پرنده ها بهتر بلدند.

با بوسه اي بر دستان کوچکت و تبسمی بـه نگاه مهربانت روز جهانی کودک را تبریک می گوییم.

انجمن ملی ماساژ