چهارصد و بیست و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پنجم دی ماه ۹۷