11 دسامبر (20 آذر) روز جهانی کودک

دنیای کودکان، دنیای زیباییست.

دنیایی رنگارنگ مثل مدادرنگی هایشان.

دنيايى شاد مثل بازي هاى كودكانه شان.

با این تفاوت که سپیدی دل های پاک و سبزی صداقت های بی مانندشان، منحصر به خودشان است و هیچ رنگی مثل آن نیست. .

“روز جهانی کودک گرامی باد”

انجمن ملی ماساژ