قدرداني از كارمند بخش بين الملل انجمن ملي ماساژ

طي مراسمي كه در دفتر انجمن برگزارگرديد با اهداي لوح سپاس از زحمات سرکار خانم مهسا حسینی كه در كوتاه مدت در بخش بين الملل انجمن تاثيرات قابل توجهي داشتند تقدير وتشكر به عمل آمد

انجمن ملی ماساژ