سیزدهم نوامبر (بیست و دوم آبان ماه) روز جهانی مهربانی

سیزدهم نوامبر (بیست و دوم آان ماه) روز جهانی ” مهربانی “

مهربانی مهمترین اصل انسانیت است اگر کسی از من کمکی بخواهد به این معنی است که، من هنوز بر روی زمین ارزش دارم.  👤پائولو کوئیلو  سیزدهم نوامبر روز جهانی ” مهربانی ” است.

گروهی از نهادهای بشردوستانه در سال ۱۹۹۷ بایکدیگر متحد شدند تا مردم را تشویق کنند که در این روز به یکدیگر مهربانی کنند و هدیه بدهند. هدیه‌هایی مثل کتاب، لباس، غذا، شاخه‌ی گل و حتی یک لبخند

انجمن ملی ماساژ

بازدیدها: 24

2020-02-24T13:06:35+03:30