روز جهانی دختر بچه ها گرامی باد.

۱۱ اکتبر (نوزدهم مهرماه)روز جهانی دختر بچه ها گرامی باد.

دختران فرشتگانی هستند از آسمان

برای پر کردن قلب مـا با عشق بی پایان

۱۱ اکتبر (نوزدهم مهرماه) روز جهانی دختر بچه ها برای نخستین بار در سال ۲۰۱۲ از سوی سازمان ملل متحد نام‌گذاری شد ،تا مسائلی را برجسته سازد که در پیوند با نابرابری‌های جنسیتی است؛ مسائلی که دختران جوان در سراسر جهان با آن روبه‌رو هستند.

انجمن ملی ماساژ