دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهر بوشهر افتتاح شد.

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ بانوان انجمن ملی ماساژ در شهرستان بوشهر به مسئولیت خانم زینب بهی فعال شد، ایشان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مهندسی فناوری شبکه های کامپیوتر و تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی و کودک از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.

انجمن ملی ماساژ