دعوت به همکاری از تکنسین های ماساژ

انجمن مـلی ماسـاژ از بانوان علاقه مند جهت همکاری در نماینـدگی بانـوان غرب تهـران به

مدیریت خانم مهتاب نمیرانیان دعوت بعـمل می آورد.

جهت کسب اطلاعات با شماره زیر تماس بگیرید.

021-44441946

انجمن ملی ماساژ