جلسه کمیته مدرسین انجمن ملي ماساژ

جلسه کمیته مدرسین  انجمن ملي ماساژ تحت نظارت شورای فنی در تاریخ نوزدهم آبان ماه با حضور آقای دکتر علی دانش دبیر انجمن، آقای شهرام ارکاک(كارشناس ارشد تربيت بدني)، آقای مهندس محمدرضا پارسایی فرید و خانم شيواعليجاني  (مدرسین انجمن) و خانم مهندس مهسا جانان مسئول هماهنگی واحد آموزش و آقای مهندس امیرحسین شهروی مسئول انفورماتیک و سایت در دفتر انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

در این جلسه موضوعاتی از قبیل برگزاری دوره دانشیاری و تولید محتوای آموزشی برای آموزش از راه دور و آموزش حضوری و تهیه محتوا در زمینه های تغذیه ماساژ، ایمنی ماساژ و موضوعات مرتبط، همچنین  تعریف استاندارد و مشخص کردن اساسنامه و قوانین مسابقه و داوری عنوان گردید.