تبریک روز نیکوکاری

روز نیکوکاری مبارک

گاهی خدا می خواهد با دست تو دست دیگر بندگانش را بگیرد

وقتی دستی را به یاری می گیری،

بدان که دست دیگرت در دست خداست…

چهاردهم اسفندماه روز احسان و نیکوکاری گرامی باد