21 آذر ماه روز جهانی حمایت از بیماران کلیوی نامگذاری شده است.

با رعایت بهداشت و تغذیه سالم

از بیماری های کلیوی پیشگیری کنیم.