روز جهانی معلم

هدف یک معلم رسم تصویری از آینده برای دانش آموز نیست،

بلکه راهی را نشان خواهد داد که دانش آموز توانایی رسم تصویر آینده خود را داشته باشد.

روز جهانی معلم مبارک