روز جهانی هموفیلی

روز جهانی هموفیلی در سال 1989 و توسط فدراسیون جهانی هموفیلی WFH تعیین شد.به احترام فرانک اشنابل Frank Schnabel موسس فدراسیون جهانی هموفیلی  17 آوریل یعنی روز تولد وی به عنوان روز جهانی هموفیلی در نظر گرفته شد.