روز جهانی ناشنوایان

هشتم مهرماه به نام کسانی در تقویم ثبت شده است که سکوتشان آوای زندگی ست و دستانشان گل واژه‌های سخن.

روز جهانی ناشنوایان مبارك