برگزاری دوره تخصصی ماساژ شیاتسو – بیست و سوم شهریور ماه 1401