چهارمین جلسه شورای فنی انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران برگزار شد