برگزاری دوره تخصصی ماساژ حرکت اصلاحی(یومیهو) انجمن ملی ماساژ در تاریخ بیست و هشتم آذر ماه ۱۳۹۷