برگزاری دوره تخصصی بادکش درمانی (کاپینگ تراپی) – هشتم تیرماه 1401