برگزاری هم ‌اندیشی اعضای شورای فنی انجمن ملی ماساژ