روز جهانی مادر مبارک

مادر یعنی زندگی

مادر یعنی عشق

مادر یعنی مهر

مادر یعنی اون فرشته ای که با اشکت اشک میریزه باخنده هات می خنده

مادر یعنی اون فرشته ای که با هر لبخندت زندگی میکنه

روز جهانی مادر مبارک