نمایندگی خدمات آقایان

اطلاعیه کمیته امور استانها و شهرستانها

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ آقایان انجمن ملی ماساژ در شهر تهران افتتاح شد.

دفتر نمایندگی خدمات ماساژ آقایان انجمن ملی ماساژ در شهر تهران به مسئولیت ابوالفضل نقاش رفائیلی فعال شد، ایشان دارای تکنسین درجه دو و ماساژ یومیهو، تای، صندلی، رفلکسولوژی و کودک از انجمن ملی ماساژ و فدراسیون آسیا می باشند.