مبعث حضرت رسول اکرم (ص) گرامی باد

ستاره ای بدرخشید و ماه مجلس شد ، دل رمیده ما را انیس و مونس شد .

بعثت پیامبر اكرم بر پیروان حقیقیش تهنیت باد.