دوره ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) – هشتم خرداد ماه 98

دوره  ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه هشتم خرداد ماه 1398 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.

2019-06-10T16:58:52+04:30