دوره  ماساژ رفلکسولوژی (بازتاب درمانی) انجمن ملی ماساژ در مورخه هشتم خرداد ماه 1398 در محل آکادمی مرکزی انجمن ملی ماساژ برگزار گردید.