روز پرستار گرامی باد

آنگاه که دردمندی سلامت خود را بازیابد،

آنگاه که دستی به نشان شکر به آسمان بلند شود،

ملائک تو را می ستایند

روز پرستار مبارک

انجمن ملی ماساژ جمهوری اسلامی ایران