روز طبیعت – سیزدهم فروردین ماه 1401

بهار می آید تا من و تو بدانیم

که سرنوشت درختان باغ،

سرسبزی و سرزندگی ست.

گذر ایام به کامت شیرین.

روز طبیعت و سیزده بدر مبارک