روز فیزیوتراپ

“روزت مبارک” ….

.دوم مرداد ,” روز ملی فیزیوتراپی” برتمامی زحمت کشان عرصه توانبخشی و نظام سلامت مبارک باد