سرکار خانم مهتاب برادری

مسئول   محترم رشته  یوگا فدراسیون ورزش کارگری

انتصاب شایسته جنابعالی را بعنوان نایب رئیس انجمن یوگا فدراسیون همگانی  صمیمانه تبریک

 عرض نموده و آرزوی موفقیت های روز افزون را برایتان از ایزد منان خواهانم.

دکتر علی دانش

دبیرکل انجمن ملی ماساژ

مسئول کمیته تندرستی و حرکت اصلاحی فدراسیون ورزش کارگری