روز مادر مبارک

معنای واژه «مادر» زندگی، عشق و مهر است. مادر از فرشته‌ها بالاتر است، هم‌ او که با اشک‌هایت اشک می‌ریزد و با خنده‌های تو می‌خندد. مادر یعنی فرشته‌ای که همواره مواظب توست و تحمل رنج تو برای او سخت‌تر از تحمل رنج خودش است. معنای واژه «مادر» زندگی، عشق و مهر است. مادر از فرشته‌ها بالاتر است، هم‌ او که با اشک‌هایت اشک می‌ریزد و با خنده‌های تو می‌خندد. مادر یعنی فرشته‌ای که همواره مواظب توست و تحمل رنج تو برای او سخت‌تر از تحمل رنج خودش است.

روز فرشته های زمینی، روز مادر مبارک باد