حضور پر افتخار اعضاي محترم هيأت رئيسه انجمن ملي ماساژ آقايان دكتر مهران تيشه گران رياست فدراسيون ناشنوايان ،دكتر  جمشيد همتي عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي وسرهنگ دكتر عليار فلاح از پليس تهران در جمع انجمن وديدار دوستانه از ساختار اداري واجرائي اين تشكيلات