روز جهانی کلیه

در دوازدهم مارس(بیست و یکم اسفند ماه) هر سال به منظور ترویج فرهنگ مراقبت از کلیه ها توسط انجمن نفرولوژی جهانی برگزار می شود. شعار امسال روز جهانی کلیه ” کلیه سالم برای همه” است.