به پيشنهاد دبير انجمن وطي حكمي از طرف رياست انجمن ماساژ جناب آقاي مهندس مصطفي كاوياني (مدير كل تعاون كار و رفاه اجتماعي استان قم) به عضويت شوراي راهبردي انجمن ملي ماساژ منصوب گرديدند.