روز کارآفرین

کارآفرین ایجادکننده یک چیز ارزشمند از هیچ است.

۳ اردیبهشت ماه روز ملی کارآفرین گرامی باد

2019-05-09T14:51:30+00:00