روز کارآفرین

کارآفرین ایجادکننده یک چیز ارزشمند از هیچ است.

۳ اردیبهشت ماه روز ملی کارآفرین گرامی باد