روز جهانی بشردوستانه گرامی باد

روز بین المللی بشر دوستانه بهانه‌ای است برای به یادآوردن و شناخت مردان و زنانی که برای کمک به دیگران با مخاطرات بسیاری مواجه می‌شوند و بعضاً جان خود را از دست می‌دهند.

نوزدهم آگوست (29 مرداد) روز جهانی بشردوستانه گرامی باد.