روز جهانی جوان مبارک باد

جوانان ، اراده ای سترگ دارند و دل هایی دریایی و بزرگ ؛ که می توانند در آرامش سر سبز عشق ، نیکی ها و زیبایی ها را بسرایند و دری به خانه خورشید بگشایند .

بیست و دوم مردادماه روز جهانی جوان مبارک باد.