روز جهانی چپ دست ها مبارک باد

١٣ اوت مصادف با ٢٣ مرداد روز جهانی چپ دست ها مبارک
علت نامگذاری این روز ، انتقاد از اینکه تمامی ابزارها و امکانات برای راست دست ها طراحی شده و چپ دست ها را مجبور به کاربرد از دست راست می کنند