برگزاری دوره ماساژ تریگر پوینت – سیزدهم اسفندماه 99

برگزاری چهارصد و نود و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – سیزدهم اسفندماه 99

برگزاری دوره آموزشی ماساژ تای – ششم اسفندماه 99

برگزاری چهارصد و نود و پنجمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – ششم اسفندماه 99

برگزاری دوره تخصصی حرکات اصلاحی (یومیهو) – بیست و نهم اسفندماه 99

برگزاری چهارصد و نود و چهارمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و دوم بهمن ماه 99

برگزاری دوره تخصصی ماساژ کودک – بیست و دوم بهمن ماه 99

برگزاری چهارصد و نود و سومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – بیست و دوم بهمن ماه 99

برگزاری دوره تخصصی ماساژ صندلی – پانزدهم بهمن ماه 99

برگزاری چهارصد و نود و دومین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳ – پانزدهم بهمن ماه 99

هشتاد و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه 2 – هشتم بهمن ماه 99

برگزاری دوره آموزشی ماساژ سوئدی-یکم بهمن ماه 99

برگزاری چهارصد و نود و یکمین دوره آموزشی تکنسین درجه ۳-یکم بهمن ماه

برگزاری دوره آموزشی ماساژ تای-بیست و چهارم دی ماه

برگزاری چهارصد و نودمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3– بیست و چهارم دی ماه

دوره ماساژ حرکات اصلاحی (یومیهو)– هفدهم دی ماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و نهمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3– هفدهم دی ماه

دوره تخصصی ماساژ صندلی– دهم دی ماه

برگزاری چهارصد و هشتاد و هشتمین دوره آموزشی تکنسین درجه 3– دهم دی ماه

دوره تخصصی ماساژ تای– سوم دی ماه

هشتادمین دوره تکنسین درجه دو – سوم دی ماه